Algemene voorwaarden

Excellent Clubcontributie BV

per 01/01/2002

Lidmaatschap

 1. Voor zover tussen Excellent Incasso BV, hierna te noemen: Excellent, en leden niet anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden op alle werkzaamheden van Excellent van toepassing.
 2. Het lidmaatschap bij Excellent komt tot stand na schriftelijke acceptatie door Excellent en treedt in werking na ontvangst van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. Alsdan vangt de periode van het jaarlidmaatschap aan. De lidmaatschapsbijdrage kan door Excellent worden verhoogd. De verhoging van die bijdrage gaat in bij de aanvang van de nieuwe lidmaatschapstermijn. Het lid wordt tijdig van de verhoging op de hoogte gesteld, zodat hij de mogelijkheid heeft het lidmaatschap conform het in artikel 3 bepaalde te beëindigen.
 3. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 1 jaar en zal telkens stilzwijgend worden verlengd, tenzij Excellent of het lid het lidmaatschap aangetekend 2 maanden voor aanvang van de nieuwe lidmaatschapstermijn heeft opgezegd.
 4. Het lidmaatschap is alleen geldig voor de in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde bedrijfsnaam. Indien sprake is van meerdere vennootschappen dient per vennootschap het lidmaatschap te worden aangevraagd om aanspraak te kunnen maken op de diensten van Excellent.
 5. Excellent behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap met directe ingang te beëindigen, zonder restitutie van reeds betaalde lidmaatschapsgelden, indien het lid op oneigenlijke wijze gebruik maakt van het lidmaatschap.
 6. Een lid kan per jaar onbeperkt vorderingen ter incasso indienen bij Excellent.
 7. De dienstverlening heeft geen betrekking op opdrachten tot incasso buiten Nederland.
 8. Excellent beoordeelt aan de hand van de door het lid gestuurde documentatie of het opportuun is de debiteur aan te manen tot betaling van de vordering, dan wel of aanmaning achterwege kan blijven. In het laatste geval en wanneer de debiteur niet betaalt na aanmaning draagt Excellent zorg voor de overdracht en de begeleiding van de incasso der vordering via de gerechtsdeurwaarder.
 9. Indien Excellent de vordering op de debiteur volledig incasseert heeft het lid recht op afdracht van de hoofdsom.
 10. Bij werkzaamheden anders dan onder 8. omschreven, zoals het inschakelen van een procureur, worden de kosten doorbelast, tenzij verhaald op de debiteur.
 11. Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Excellent zich het recht voor het verlenen van adviezen en/ of uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Indien het lid niet op tijd of volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal het lid tevens de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd zijn. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van het lid, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15 % van de hoofdsom bedragen, met een minimum van 75 Euro.
 12. Excellent spant zich in voor het lid de werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
 13. Excellent staat niet in voor het resultaat van haar pogingen en/ of de pogingen van de gerechtsdeurwaarder om voor het lid tot inning der vordering te komen.
 14. De aansprakelijkheid van Excellent beperkt zich tot de omvang van de lidmaatschapsbijdrage per jaar. Voor het overige aanvaardt Excellent geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van het lid en/ of derden tegen wie namens het lid door Excellent wordt opgetreden voor welke soort schade ook. Het lid vrijwaart Excellent voor aanspraken van derden.
 15. Excellent aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onrechtmatig handelen van de ingeschakelde gerechtsdeurwaarder. Dienaangaande zal het lid zich direct met de gerechtsdeurwaarder dienen te verstaan.
 16. Incasso via gerechtsdeurwaarders

 17. Opdrachten van leden tot incasso via de gerechtsdeurwaarder worden alleen uitgevoerd indien de gegevens van debiteuren compleet worden aangeleverd middels het door Excellent opgestelde zogenaamde incasso-aanmeldingsformulier.
 18. Aangemelde opdrachten tot incasso via de gerechtsdeurwaarder worden gratis verwerkt indien het bedrag van de factuur hoger is dan 115 Euro.
 19. Indien leden opdrachten tot incasso via de gerechtsdeurwaarder indienen met een factuurbedrag lager dan 115 Euro zal Excellent een bedrag van 25 Euro in rekening worden gebracht.
 20. Indien door onvolledig of onjuist invullen van het aanmeldingsformulier een debiteur niet kan worden aangemaand zullen de administratiekosten ad 25 Euro worden verhaald op het lid.
 21. Op alle niet ambtelijke handelingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing van de gerechtsdeurwaarder gedeponeerd bij de KvK te Utrecht.
 22. Indien in een incassozaak via Excellent of de gerechtsdeurwaarder een debiteur en het lid een schikking of betalingsregeling overeenkomen, en het lid haar debiteur schoont van incassokosten zal Excellent voor haar bemiddeling 15% van de hoofdsom en de door ons gemaakte kosten bij het lid verhalen, met een minimum van 75 Euro. Dit geldt eveneens indien de debiteur aan het lid alleen de hoofdsom betaalt terwijl de incasso der vordering uit handen is gegeven aan Excellent/ de gerechtsdeurwaarder en het lid met die betaling genoegen neemt.
 23. Algemeen

 24. Een lid zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. Adviezen en werkzaamheden van Excellent worden daarop gebaseerd, waarbij wordt uitgegaan van de juistheid en volledigheid van de door het lid verstrekte gegevens.
 25. Excellent is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een verandering van deze voorwaarden geldt met ingang van de dag van depot bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 26. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Excellent geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 27. Op alle door Excellent verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.
 28. Elk geschil dat zich tussen een lid en Excellent mocht voordoen wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de competente rechter te Amsterdam.
| Betrouwbaar | Professioneel | Doeltreffend |
Zeemansstraat 60    ¨    1506 CV Zaandam    ¨    T 075 612 50 30    ¨    F 075 631 23 44    ¨    info@clubcontributie.nl